Hủy

Chúng tôi có thể mong đợi gì từ mỗi phiên bản nâng cấp?

Thứ hai, 30/04/2018
Mỗi bản phát hành có thể chứa nhiều nâng cấp bao gồm bổ sung các lựa chọn điều trị mới, tài liệu mới, các loại ung thư mới hoặc thay đổi các thuộc tính và chức năng dữ liệu hiện có.

Mỗi bản phát hành có thể chứa nhiều nâng cấp bao gồm bổ sung các lựa chọn điều trị mới, tài liệu mới, các loại ung thư mới hoặc thay đổi các thuộc tính và chức năng dữ liệu hiện có.