Hủy

Khi tôi xóa 1 case bệnh thì thông tin dữ liệu có bị xóa hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu của hệ thống không?

Thứ hai, 30/04/2018
Không, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, nhưng người dùng sẽ không còn có thể xem dữ liệu bằng cách sử dụng ứng dụng WfO. Dữ liệu thường được lưu trữ cho mục đích kiểm toán.

Không, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, nhưng người dùng sẽ không còn có thể xem dữ liệu bằng cách sử dụng ứng dụng WfO. Dữ liệu thường được lưu trữ cho mục đích kiểm toán.