Hủy

Làm thế nào tổ chức của tôi có thể tạo báo cáo sử dụng mỗi tháng?

Thứ hai, 30/04/2018
Watson for Oncology có một hệ thống Admin Console cho phép tổ chức truy cập dữ liệu và thống kê sử dụng. Bạn có thể truy cập hệ thống báo cáo này để tạo các báo cáo theo yêu cầu và tải xuống dữ liệu dưới các định dạng như Excel.

Watson for Oncology có một hệ thống Admin Console cho phép tổ chức truy cập dữ liệu và thống kê sử dụng. Bạn có thể truy cập hệ thống báo cáo này để tạo các báo cáo theo yêu cầu và tải xuống dữ liệu dưới các định dạng như Excel.