Hủy

Liệu Watson for Oncology có thể học từ các mô hình sử dụng của tôi và thích ứng với thực tiễn của tôi không?

Thứ hai, 30/04/2018
WFO không học hỏi từ các mẫu sử dụng của bạn vì chúng tôi không thu thập dữ liệu người dùng đó để phân tích. WFO hiện chỉ được MSKCC đào tạo và cập nhật.

WfO không học hỏi từ các mẫu sử dụng của bạn vì chúng tôi không thu thập dữ liệu người dùng đó để phân tích. WfO hiện chỉ được MSKCC đào tạo và cập nhật.