Hủy

Quá trình cập nhật có phức tạp không? Có yêu cầu cao về mặt kĩ thuật của khách hàng không?

Thứ hai, 30/04/2018
Cần có yêu cầu kỹ thuật tối thiểu từ khách hàng. Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về thời gian ngừng hoạt động của hệ thống (thường là sau giờ hành chính) để cài đặt bản cập nhật trong trung tâm dữ liệu của chúng tôi. Một khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể truy cập vào hệ thống như bình thường. Để có thể thực hành tốt, chúng tôi khuyên các bác sĩ lâm sàng chính thực hiện các bước sau: Kiểm tra: Nhập một số trường hợp thử nghiệm trong hệ thống    Test của bạn để đảm bảo mọi thứ đều hoạt động tốt. Giao tiếp: Làm thông báo cho tất cả người dùng về các tính năng mới Huấn luyện lại, nếu cần: Cần phải có tập huấn bổ sung, đặc biệt đối với các loại ung thư mới.

Cần có yêu cầu kỹ thuật tối thiểu từ khách hàng. Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về thời gian ngừng hoạt động của hệ thống (thường là sau giờ hành chính) để cài đặt bản cập nhật trong trung tâm dữ liệu của chúng tôi. Một khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể truy cập vào hệ thống như bình thường. Để có thể thực hành tốt, chúng tôi khuyên các bác sĩ lâm sàng chính thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra: nhập một số trường hợp thử nghiệm trong hệ thống test của bạn để đảm bảo mọi thứ đều hoạt động tốt.

Bước 2: Giao tiếp: Làm thông báo cho tất cả người dùng về các tính năng mới

Bước 3: Huấn luyện lại (nếu cần): Cần phải có tập huấn bổ sung, đặc biệt đối với các loại ung thư mới.