Hủy

Tần suất cập nhật WFO của IBM như thế nào?

Thứ hai, 30/04/2018
Chúng tôi muốn phát hành phiên bản mới mỗi 1-2 tháng trừ khi có bất kỳ sự chậm trễ không lường trước. IBM sẽ thông báo cho bạn một khi một phiên bản mới có giá trị cho tổ chức của bạn.

Chúng tôi muốn phát hành phiên bản mới mỗi 1-2 tháng trừ khi có bất kỳ sự chậm trễ không lường trước. IBM sẽ thông báo cho bạn một khi một phiên bản mới có giá trị cho tổ chức của bạn.