Hủy

Tôi chú ý thấy một số khuyến cáo điều trị của ung thư không có trong hướng dẫn điều trị của NCCN. Tại sao lại như vậy?

Thứ năm, 12/04/2018
Các lựa chọn điều trị đưa ra bởi Watson For Oncology thông thường phù hợp với hướng dẫn của NCCN. Nhưng khuyến cáo của Watson For Oncology có thể xác định một điều trị ung thư không thống nhất với NCCN. Điều này thường dựa trên  ý kiến hoặc khuyến nghị của các chuyên gia hoặc các tài liệu đã được phê duyệt.

Các lựa chọn điều trị đưa ra bởi Watson For Oncology thông thường phù hợp với hướng dẫn của NCCN. Nhưng khuyến cáo của Watson For Oncology có thể xác định một điều trị ung thư không thống nhất với NCCN. Điều này thường dựa trên  ý kiến hoặc khuyến nghị của các chuyên gia hoặc các tài liệu đã được phê duyệt.