Hủy

Tôi làm cách nào để biết phiên bản Watson For Oncology tôi đang sử dụng? Tôi có thể tìm thấy thông tin mới nhất về loại ung thư được hỗ trợ của Watson For Oncology và thông tin bao quát?

Thứ hai, 30/04/2018
Ở góc trên bên phải của hệ thống, nhấp vào "Notices" và chọn "Product Notices". Thông tin về phiên bản sẽ có trên trang, cùng với các trường hợp được hỗ trợ mới nhất, các loại ung thư và thông tin tổng quát.

Ở góc trên bên phải của hệ thống, nhấp vào "Notices" và chọn "Product Notices". Thông tin về phiên bản sẽ có trên trang, cùng với các trường hợp được hỗ trợ mới nhất, các loại ung thư và thông tin tổng quát.