Hủy

Watson For Oncology có thay thế các bác sĩ ung thư không?

Thứ hai, 30/04/2018
Không, Watson For Oncology không thay thế bác sỹ chuyên khoa ung thư hoặc ý kiến chuyên gia của họ. Các khuyến cáo được xác định bởi WFO chỉ là những đề xuất và không thay thế sự đánh giá chuyên gia của chuyên gia về ung thư học. Dựa trên kinh nghiệm riêng của bác sĩ chuyên khoa về ung thư học, các liệu pháp điều trị mà Watson For Oncology không xác định có thể tồn tại và cần được xem xét. WFO chỉ nên được sử dụng để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực có thẩm quyền của họ, và chỉ những người như vậy được phép đăng nhập vào IBM Watson For Oncology.

  • Không, Watson For Oncology không thay thế bác sỹ chuyên khoa ung thư hoặc ý kiến chuyên gia của họ. Các khuyến cáo được xác định bởi WFO chỉ là những đề xuất và không thay thế sự đánh giá chuyên gia của chuyên gia về ung thư học. Dựa trên kinh nghiệm riêng của bác sĩ chuyên khoa về ung thư học, các liệu pháp điều trị mà  Watson For Oncology không xác định có thể tồn tại và cần được xem xét. WFO chỉ nên được sử dụng để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực có thẩm quyền của họ, và chỉ những người như vậy được phép đăng nhập vào IBM Watson For Oncology.