Hủy

Watson for Oncology có thể so sánh nhiều hơn 2 điều trị?

Thứ năm, 12/04/2018
Không, Watson for Oncology chỉ có thể so sánh hai phương pháp điều trị tại một thời điểm. Giao diện người dùng sẽ cần một thiết kế lại đáng kể để hiển thị được ba hoặc nhiều phương pháp điều trị trong một màn hình bởi vậy có thể sẽ khó đọc.

Không, Watson for Oncology chỉ có thể so sánh hai phương pháp điều trị tại một thời điểm. Giao diện người dùng sẽ cần một thiết kế lại đáng kể để hiển thị được ba hoặc nhiều phương pháp điều trị trong một màn hình bởi vậy có thể sẽ khó đọc.