Hủy

Watson For Oncology có thể theo dõi các bệnh nhân theo thời gian - cung cấp thông tin, dữ liệu theo chiều dọc không?

Thứ hai, 30/04/2018
Watson For Oncology không được thiết kế giống như một hồ sơ bệnh án điện tử (EMR). Mỗi trường hợp bệnh nhân trong Watson có thể được sửa đổi theo thời gian và chỉ hiển thị các thuộc tính mới nhất được lưu. Giao diện người dùng không được thiết kế để hiển thị các thay đổi trong lịch sử, điều trị theo thời gian như EMR. Nếu bạn cần một cái nhìn theo chiều dọc của một bệnh nhân, bạn nên sử dụng EMR của bạn để lưu giữ những thay đổi khác nhau trong lịch sử bệnh nhân, các thăm dò, các quyết định điều trị như các tài liệu lâm sàng thích hợp. Bạn có thể in hoặc đính kèm bản sao "pdf" các khuyến cáo của Watson For Oncology (với các thuộc tính bệnh nhân được nhập) trong thư mục EMR hoặc hồ sơ bệnh án của bạn.

Watson For Oncology không được thiết kế giống như một hồ sơ bệnh án điện tử (EMR). Mỗi trường hợp bệnh nhân trong Watson có thể được sửa đổi theo thời gian và chỉ hiển thị các thuộc tính mới nhất được lưu. Giao diện người dùng không được thiết kế để hiển thị các thay đổi trong lịch sử, điều trị theo thời gian như EMR. Nếu bạn cần một cái nhìn theo chiều dọc của một bệnh nhân, bạn nên sử dụng EMR của bạn để lưu giữ những thay đổi khác nhau trong lịch sử bệnh nhân, các thăm dò, các quyết định điều trị như các tài liệu lâm sàng thích hợp. Bạn có thể in hoặc đính kèm bản sao "pdf" các khuyến cáo của Watson For Oncology (với các thuộc tính bệnh nhân được nhập) trong thư mục EMR hoặc hồ sơ bệnh án của bạn.