Hủy

Watson For Oncology không đưa ra các thuộc tính nhất định như tiền sử hút thuốc hoặc các phương pháp điều trị trước đó trong các ghi chép lâm sàng của tôi. Tại sao?

Thứ hai, 30/04/2018
Trong các phiên bản phát hành trong tương lai, chúng tôi sẽ nâng cao độ chính xác và phạm vi phát hiện khái niệm từ văn bản phi cấu trúc.

Trong các phiên bản phát hành trong tương lai, chúng tôi sẽ nâng cao độ chính xác và phạm vi phát hiện khái niệm từ văn bản phi cấu trúc.