Hủy

Craig B. Thompson - Memorial Sloan Kettering President and CEO

Thứ năm, 12/04/2018
“Là những người đào tạo của Watson Oncology, chúng tôi đang tiến hành sứ mệnh của mình bằng cách tạo ra một nguồn lực mạnh mẽ để giúp đưa ra quyết định điều trị cho những người không có cơ hội tiếp cận với một trung tâm chuyên khoa ung thư như MSK. Với Watson Oncology, chúng tôi tin rằng chúng ta có thể giảm thời gian cho nghiên cứu và bằng chứng mới nhất để ảnh hưởng đến thực hành lâm sàng trên toàn bộ cộng đồng ung thư , giúp các bác sĩ tổng hợp thông tin sẵn có và nâng cao chất lương điều trị.”

“Là những người đào tạo của Watson Oncology, chúng tôi đang tiến hành sứ mệnh của mình bằng cách tạo ra một nguồn lực mạnh mẽ để giúp đưa ra quyết định điều trị cho những người không có cơ hội tiếp cận với một trung tâm chuyên khoa ung thư như MSK. Với Watson Oncology, chúng tôi tin rằng chúng ta có thể giảm thời gian cho nghiên cứu và bằng chứng mới nhất để ảnh hưởng đến thực hành lâm sàng trên toàn bộ cộng đồng ung thư , giúp các bác sĩ tổng hợp thông tin sẵn có và nâng cao chất lương điều trị.”